Rekrutacja

Rekrutacja do Maluszkowa co do zasady ma charakter ciągły w miarę dostępnych miejsc w żłobku

Kryteria przyjęć:

 w chwili przyjęcia dziecko musi mieć ukończone pół roku życia,

  kolejność zgłoszenia, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice w związku z podjęciem pracy nie są w stanie zapewnić dziecku opieki,

 pierwszeństwo dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego żłobka;

wpłata wpisowego 190 zł (w przypadku odmowy przyjęcia dziecka opłata jest zwracana).

W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż założona liczba, tworzy się listę rezerwową.

Pomiędzy Żłobkiem a rodzicami/opiekunami zawierane są umowy cywilno-prawne na okres 12 miesięcy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 CENNIK

Terminy rekrutacji:

Zapraszamy cały rok!
Rekrutacja ma charakter ciągły, w miarę dostępnych miejsc.

Dokumenty do pobrania